Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

ΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 508 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ


Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής τα πόθεν έσχες, για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) συνολικά, 508 πολιτικών προσώπων. Τα πόθεν έσχες όλων των υπόχρεων θα παραμείνουν αναρτημένα στο διαδίκτυο για έναν μήνα, δηλαδή έως τις 11 Ιανουαρίου 2011.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Αναλυτικά, έχουν αναρτηθεί τα πόθεν έσχες των...
Πρωθυπουργού, τ.Πρωθυπουργών, Υπουργών, Υφυπουργών, εξωκοινοβουλευτικών Υπουργών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, τέως Βουλευτών και υπεύθυνων οικονομικών των Κομμάτων.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ


Όπως αναφέρεται σε δήλωση του προέδρου της αρμόδιας επιτροπής πόθεν έσχες κ. Θανάση Νάκου, σε συγκεκριμένα πρόσωπα ζητήθηκαν διευκρινίσεις: «Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές διενήργησαν τον έλεγχο των δηλώσεων και των δικαιολογητικών, που υπεβλήθησαν για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003. 

Όπου συνέτρεχε περίπτωση κάλεσαν τους υπόχρεους, προς παροχή διευκρινίσεων, κατά το άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 3932/2011 και τελικώς συνέταξαν ατομικές εκθέσεις ελέγχου για κάθε ελεγχόμενο.

Στις εκθέσεις αυτές, μετά από σχετικό έλεγχο, έγινε πλήρης καταγραφή όλων των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, εμπράγματα δικαιώματα σ’ αυτά, μετοχές ημεδαπών ή και αλλοδαπών εταιριών, ομόλογα και άλλες ομολογίες κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους, καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, πλωτά, εναέρια και χερσαία μεταφορικά μέσα, καθώς και τυχόν συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις). 

Ο έλεγχος που διενεργήθηκε απέβλεπε στη διακρίβωση του εάν, με βάση τα δηλωθέντα και ελεγχθέντα δεδομένα, η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφισταμένων, εκ μέρους των υπόχρεων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων αυτών, σε συνδυασμό και με τις δαπάνες διαβιώσεώς των».
 Πηγή: real.gr