Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

ΙΔΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ....

Του Σπύρου Δημητρέλη


Το προσχέδιο του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών φέρνει στη δημοσιότητα το capital.gr. Πρόκειται για ένα μακροσκελές σχέδιο νομοθετήματος η ψήφιση του οποίου αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας στο πλαίσιο των προσπαθειών για απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και βελτίωσης της διαφάνειάς της. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φορολογούμενων και των φορολογικών αρχών περιγράφονται με λεπτομέρεια ενώ ξεχωρίζουν ...
...και σημεία που αφορούν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στις διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης και στα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις.

Το σύνολο του προσχεδίου του νομοθετήματος το οποίο, σύμφωνα με όσα προβλέπει το μνημόνιο, θα πρέπει μαζί με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος να κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου και να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 περιλαμβάνει 67 άρθρα. Σε αυτά τα άρθρα ξεχωρίζει:

-η δυνατότητα της εφορίας να προσδιορίζει τέσσερα διαφορετικά είδη φόρου. Τον κανονικό προσδιορισμό φόρου,  τον κατ’εκτίμηση προσδιορισμό φόρου, τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, και τον προληπτικό προσδιορισμό φόρου. Στην τελευταία περίπτωση ο φόρος προσδιορίζεται προληπτικά αν υπάρχουν υπόνοιες ότι ο φορολογούμενος πρόκειται να εγκαταλείψει τη χώρα ή να μεταβιβάσει περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου.

-η οριζόντια διάταξη για την καταπολέμηση της νομότυπης φοροδιαφυγής. Με άλλα λόγια της χρήσης των παραθύρων της φορολογικής νομοθεσίας για την πραγματοποίηση εικονικών ή πραγματικών συναλλαγών μεταξύ φορολογούμενων με αποκλειστικό στόχο την απόκρυψη εισοδήματος και την αποφυγή πληρωμής φόρου. Πρόκειται για το άρθρο 37 του προσχεδίου του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

-η καθιέρωση πενταετούς ορίου για την παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου να επιβάλλει φόρους για μια φορολογική υπόθεση. Η προθεσμία αυτή μπορεί υπό όρους να παραταθεί. Μάλιστα στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει διαπράξει φοροδιαφυγή η σχετική προθεσμία παρατείνεται στα 20 έτη.

- η εφορία υποχρεώνεται εντός 90 ημερών  να επιστρέφει φόρους στους φορολογούμενους. Αν καθυστερήσει περισσότερο τότε θα πρέπει να καταβάλει εντόκως το επιστρεφόμενο ποσό.

-τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για ανεξόφλητες οφειλές προς το δημόσιο θα ενεργοποιούνται μετά την πάροδο 30 ημερών από την προθεσμία πληρωμής του φόρου.

Πρόστιμα
Ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε πρόσωπο υπόκειται σε πρόστιμο στις εξής περιπτώσεις:
α)           εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα,
β)            εάν δεν υποβάλλει δήλωση παρακράτησης φόρου εμπρόθεσμα,
γ)            εάν δεν παρακρατήσει φόρο,
δ)            εάν δεν ανταποκριθεί σε αίτημα πληροφοριών της Φορολογικής Διοίκησης,
ε)            εάν δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
στ)          εάν δεν γνωστοποιήσει την ιδιότητά του ή το διορισμό του ως φορολογικού αντιπροσώπου,
ζ)             εάν δεν εγγραφεί ως φορολογούμενος, ή
η)            εάν δεν συμμορφωθεί με κάθε υποχρέωση για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων

Τα πρόστιμα για τις παραπάνω παραβάσεις καθορίζονται ως εξής:
α)           300 ευρώ εάν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων
β)            1.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
γ)            2.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.  Σε περίπτωση υποτροπής του φορολογούμενου στην ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στη διπλάσια αξία του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση μεταγενέστερης διάπραξης παράβασης ιδίου τύπου εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στην τετραπλάσια αξία του αρχικού προστίμου.Πηγή:www.capital.gr