Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015

ΚΕΡΚΥΡΑ:ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ


Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

κ.Κώστας Νικολούζος

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Κέρκυρας  κ.Μάνος Ράπτης
Ανακοινώνεται ότι στο Δήμο Κέρκυρας πρόκειται να συγκροτηθεί Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την εναρμόνιση των πολιτικών του με τις υπάρχουσες και αναδυόμενες ανάγκες των πολιτών. 

Οι Φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι έχουν την έδρα τους ή διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κέρκυρας, είναι ενεργοί (έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία), έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν το αίτημά τους για την Επιτροπή Διαβούλευσης και εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες :

 Α) τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις, Β) επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς, Γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, Δ) σύλλογοι εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα, Ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, Στ) αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, Ζ) σύλλογοι και φορείς προστασίας του περιβάλλοντος, Η) θρησκευτικοί και πνευματικοί σύλλογοι και φορείς, Θ) εθελοντικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, 1 Ι) ιδρύματα και φορείς ειδικής αγωγής και σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, Κ) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών και Λ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κέρκυρας. 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κέρκυρας (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6 Α, 49100 Κέρκυρα, τηλ. Επικοινωνίας : 26613 62798), αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας και χρόνου δραστηριότητας, το όνομα του τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου τους στην Επιτροπή, καθώς επίσης την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, υποδεικνύοντας ταυτοχρόνως και την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν.

 Οι αιτήσεις θα κατατίθενται καθημερινά από 10.00 έως και 13.00, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015.

 Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Κωνσταντίνος Νικολούζος