Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΣΠΙΑΝΑΔΑ

Μη δεσμευτικού χαρακτήρα το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης


Σε επικοινωνία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση διευκρινίστηκε ότι το έγγραφο με αριθ. 3550/1687/28-4-2014 σχετικά με την γνωμοδότηση για τη λειτουργία του χώρου στάθμευσης στην Κάτω Πλατεία δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η συνέχιση ή μη της λειτουργίας του χώρου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Περιφέρειας.

Ως εκ τούτου, και με δεδομένη την Υπουργική Απόφαση του πρώην  Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για την έγκριση της προσωρινής λειτουργίας του χώρου, η ανακίνηση του όλου θέματος ήταν εκ του περισσού.