Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 Η SPRIDER STORES !


ΑΙΤΗΣΗ υπαγωγής στο άρθρο 99 υπέβαλαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στις 8 Ιανουαρίου, η Sprider Stores και η Χατζηιωάννου. Η διοίκηση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, κατόπιν των ανακοινώσεων των δύο εταιριών, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Χατζηιωάννου, ενώ θα αξιολογήσει και το ενδεχόμενο μεταφοράς της εταιρίας στην κατηγορία ...
...επιτήρησης. 
Συγκεκριμένα, η Sprider Stores γνωστοποίησε ότι την 8η Ιανουαρίου 2013 υπέβαλε ενώπιον του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν. 3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα. Η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρίας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της, τονίζει στην ανακοίνωσή της. Παράλληλα, επισημαίνει πως η διοίκηση εκτιμά ότι, μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης, η εταιρία θα πετύχει την αναδιάρθρωση των οφειλών της και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της. 

Παρόμοια και η ανακοίνωση της Χατζηιωάννου, η οποία αναφέρει: «Την 8η Ιανουαρίου 2013 υπέβαλε ενώπιον του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν. 3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα. Η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρίας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της. Η διοίκηση εκτιμά ότι, μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης, η εταιρία θα πετύχει την αναδιάρθρωση των οφειλών της και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της». 

Προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ, μετά την ανακοίνωση της εταιρίας που έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σύμφωνα με την οποία η διοίκησή της κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης κατ'Α άρθρο 99 Ν. 3588/2007. Η προσωρινή αναστολή των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δεν διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εν λόγω εταιρίας. Το δ.σ. του ΧΑ θα αξιολογήσει και το ενδεχόμενο μεταφοράς της εταιρίας στην κατηγορία επιτήρησης σύμφωνα με τον κανονισμό του ΧΑ. 
EXPRESS.GR
CORFU NEWSit