Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

TA ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ

Σε γρίφο για δυνατούς λύτες έχει μετατραπεί η εφαρμογή του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας. Τα στενά χρονικά περιθώρια και οι ασάφειες. Τι συμβαίνει στην περίπτωση δήλωσης ψεύτικων στοιχείων

"Σπαζοκεφαλιά" αποτελεί για τους εργαζόμενους, αλλά τις διοικήσεις του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η εφαρμοστική εγκύκλιος για την εργασιακή εφεδρεία, εξαιτίας, κυρίως, ορισμένων απαιτήσεων που τίθενται και μάλιστα σε πολύ πιεστικά χρονικά περιθώρια.
Η εγκύκλιος ζητά από εργαζόμενους και υπηρεσίες να προσδιορίσουν τον ακριβή συντάξιμο χρόνο κάθε εργαζόμενου έως την ...
...20η Νοεμβρίου, ημέρα μάλιστα Κυριακή.
Είναι, όμως, πολύ δύσκολο και σε ορισμένες περιπτώσεις αδύνατον τα ταμεία να εκδώσουν βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών μέσα σε λίγες ημέρες.
Για τους εργαζόμενους, που έχουν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή στο ΤΕΒΕ τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται.
Στις περιπτώσεις, μάλιστα, που απαιτείται ενημέρωση για εισφορές της δεκαετίας του 1980, οπότε δεν υπάρχει μηχανοργάνωση, ή υπάρχουν σε εξέλιξη δικαστικές διαμάχες για την έκδοση βεβαίωσης καταβολής των εισφορών, μπορεί να απαιτηθούν ακόμη και μήνες.
Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Αποκέντρωσης, για να προλάβει τις ημερομηνίες, ζητά από τους εργαζόμενους στο δημόσιο να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για τον ακριβή αριθμό συντάξιμου χρόνου ασφάλισης.
Επίσης ζητά από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού να μεριμνήσουν για τη διασταύρωση των δηλούμενων στοιχείων, προκειμένου να διαπιστώσουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ένταξής του (του προσωπικού) στην εργασιακή εφεδρεία.
Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι η "συντάξιμη προϋπηρεσία, που δεν θα αναφερθεί στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, θα προβλεφθεί, ώστε να μην προσμετρηθεί στον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου του υπαλλήλου κατά τη μελλοντική συνταξιοδότησή του".
Κρίσιμα ερωτήματα
*Με ποιο τρόπο οι "Αρμόδιες Διευθύνσεις προσωπικού" μπορούν να διασταυρώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλωθεί;
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1599 του 1986, περί σχέσεων κράτους-πολίτη, «οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στις οποίες υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση μπορούν να ελέγξουν την ακρίβειά της με διασταύρωσή της με το αρχείο άλλων υπηρεσιών». Κατά συνέπεια, η ευθύνη τους περιορίζεται στη βεβαίωση πραγματικού γεγονότος και αυτό είναι οι βεβαιώσεις, που εκδίδουν τα ασφαλιστικά Ταμεία. Αν αναλάβουν ευθύνη, η οποία δεν τους αναλογεί, κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για διάπραξη ποινικού αδικήματος. Μία «διέξοδος» για τις διοικήσεις, είναι να ζητήσουν από τους εργαζόμενους να προσκομίσουν μαζί με τη δήλωση και αντίγραφα των αιτήσεων, που έχουν υποβάλει στα Ταμεία για την έκδοση βεβαίωσης ασφαλιστικών εισφορών. Σε κάθε περίπτωση, «την ευθύνη για την αλήθεια των γεγονότων, που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, φέρει αυτός που την υπογράφει».
*Αν μετά την έκδοση των βεβαιώσεων διαπιστωθεί ότι ο χρόνος ασφάλισης, που έχει δηλωθεί, είναι διαφορετικός από τον πραγματικό, ποιες συνέπειες αντιμετωπίζει εκείνος, που υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση;
Η ψευδής δήλωση, ή η απόκρυψη αληθινών γεγονότων με υπεύθυνη δήλωση, αποτελεί ποινικό αδίκημα. Θεωρείται πλημμέλημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Για να αποδειχθεί το αδίκημα, πρέπει να τεκμηριωθεί δόλος. Έτσι, ο εργαζόμενος αρκεί να υποβάλει νέα διορθωτική δήλωση, στην οποία να αναφέρει ότι τα στοιχεία που περιέλαβε στην πρώτη οφείλονται σε «άγνοια», σε «λάθος», ή σε «παραδρομή».
*Η συντάξιμη προϋπηρεσία, η οποία δεν θα αναφερθεί, θα προσμετρηθεί, ή όχι, στον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου;
Η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τον συνολικό χρόνο της συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου και τις συντάξιμες αποδοχές του και αποδεικνύεται μόνο από τις βεβαιώσεις καταβολής εισφορών, εκτός βέβαια από τις ρυθμίσεις για εξαγορά πλασματικού χρόνου κ.λπ.. Κατά συνέπεια, δε μπορεί να ληφθεί υπόψη οτιδήποτε και αν αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση.
 ΠΗΓΗ: